Shtetl For Yohanan Petrovsky Shternประวัติของกลุ่ม Shtetl

เมืองในยุโรปตะวันออกครอบครอง โดยโปแลนด์ Magnate อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่มีชาวยิวอาศัยอยู่ด้วยตั้งแต่ยุค 1790 จนถึงปี ค.ศ. 1915 Shtetl ก็เป็น “เรื่องของระบบราชการของรัสเซีย” (เพราะจักรวรรดิ รัสเซีย ได้ผนวกและบริหารพื้นที่ของ ยิวนิคม ) แนวความคิดของวัฒนธรรม Shtetl อธิบายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวยิวในยุโรปตะวันออก Shtetls เป็นชุมชนที่ นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ยูดายเสถียรภาพและไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีอิทธิพลหรือการโจมตีจากภายนอก ความ เสื่อมโทรมของ Shtetl เริ่มจากช่วงทศวรรษที่ 1840 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงความยากจนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ( รวมถึงการทำให้เกิดอุตสาหกรรมซึ่งทำให้ชาวยิวแบบดั้งเดิมเคลื่อนไหวของการค้าไปยังเมืองใหญ่ ๆ ) มีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ซ้ำๆ Shtetl Ukraine  ซึ่งทำลายบ้านเสียหายยับเยินและโปแลนด์ก็ได้ปกครองหลังจากยุค 1880 เกิดการ สังหารหมู่ ชาวรัสเซียทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างยากลำบากสำหรับชาวยิวใน Shtetl ในยุค 1880 จนถึงปี ค.ศ. 1915 ชาวยิว 2 ล้านคนจากยุโรปตะวันออก จากจำนวนของสามในสี่ของประชากรชาวยิวที่อาศัยอยู่ใน Shtetl เกิดความ หายนะ อย่างหนัก ส่งผลให้มีคำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธ์ Shtetls ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประชากรชาวยิว ส่วนใหญ่ของชาวประมงที่ถูกปัดเศษขึ้นและถูกสังหารในบริเวณใกล้เคียงหรือพาไปยัง ค่ายกักกัน ชาวชนบทบางส่วนอพยพก่อนที่จะเกิดคำสั่ง ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวยิวส่วนใหญ่มาจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาซึ่งบางส่วนถูกดำเนินการอยู่ แต่ Shtetl เป็นปรากฏการณ์ของ ชาวยิวอาซเคนยิว ในยุโรปตะวันออกถูกกำจัดโดยพวกนาซี

ประวัติของชาวยิว

ประวัติความเป็นมาของชาวยุโรปตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1200 และเห็นความอดทนและความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนานพอๆ กับช่วงเวลาแห่งความยากจนความยากลำบากรวมถึงการ สังหารหมู่ ในศตวรรษที่ 19 ของจักรวรรดิรัสเซีย ทัศนคติและนิสัยการคิดลักษณะของประเพณีการเรียนรู้มีความชัดเจนในสังคมเป็น เยชิวา ภาพยอดนิยมของชาวยิวในยุโรปตะวันออกที่ถือโดยชาวยิวและ คนต่างชาติ เหมือนกันเป็นความจริงกับประเพณีของ มูดิค ภาพรวมถึงแนวโน้มที่จะตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแสวงหาความหมายที่อยู่เบื้องหลังความหมายและผลกระทบรอง รวมถึงการพึ่งพาลัทธิอนุมานเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุปและการปฏิบัติในทางปฏิบัติ ในชีวิตเช่นเดียวกับใน โตราห์ สันนิษฐานว่าทุกอย่างมีความหมายลึกซึ้งและทุติยภูมิซึ่งต้องมีการตรวจสอบ ทุกวิชามีความหมายนอกจากนี้ผู้ที่ทำให้คำสั่งต้องมีเหตุผลจึงต้องมีการตรวจสอบบ่อยครั้งที่ความคิดเห็นจะทำให้เกิดคำตอบสำหรับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหรือความหมายที่เชื่อว่าอยู่ภายใต้หรือความหมายที่ห่างไกลที่จะนำไปสู่ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการตอบสนองดังกล่าว ซึ่งมักเกิดจากการทำสำเนาของกระบวนการ pilpul
Lakva
shtetl Fromed
Foundation-Blind-pic

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจาก Miss Genevieve Caulfield สตรีตาบอดชาวอเมริกัน โดยเธอมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางมองเห็น เธอเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น โดยเธอได้ผสานพลังกับนักศึกษาไทย ประดิษฐ์อักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถอ่านออก ต่อมามีผู้ช่วยเหลือจำนวนมาก จนสามารถจัดตั้งมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ขึ้นมาได้ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ...
Read More
Kallayanamit-Foundation

ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิกัลยาณมิตร

มูลนิธิกัลยาณมิตรเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าเด็กๆ ด้อยโอกาส โดยแรกเริ่มเดิมทีมาจาก ‘บ้านเด็กดีหนองคาย’ ซึ่งต่อมาได้รับการประกาศพร้อมจัดตั้งให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามที่นายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดหนองคายให้เลขที่ 5/2557 ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหมายหลัก อันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาเด็กของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีประเด็นทางพัฒนาที่สำคัญ ทั้งทางด้านการศึกษา, สติปัญญา, คุณธรรมรวมทั้งจริยธรรมอันดีงามตามวัฒนธรรมไทย ภายใต้การดูแลบริหารของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ โดยมีคณะที่ปรึกษาอาวุโสจากหลายสาขาวิชาชีพ มูลนิธิกัลยาณมิตรช่วยเหลือเด็กไทย ให้มีอนาคตดีขึ้นต่อไป ...
Read More

มูลนิธิร่วมกตัญญู จุดเริ่มต้นแห่งความช่วยเหลือ

ประเทศไทยเราถือว่าเป็นเมืองแห่งความเมตตาอย่างมาก เวลาเกิดเหตุอะไรก็ตามสายธารแห่งความช่วยเหลือหลั่งไหลมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในประเทศ หรือ ต่างประเทศก็ตาม หนึ่งในองค์กรของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้านการทำความดี นั่นคือ มูลนิธิร่วมกตัญญู เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่รู้ประวัติความเป็นมาหรือไม่ มูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งอยู่ตรงไหน มูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 13 ถนนลาดกระบัง กิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากเป็นที่ตั้งมูลนิธิตรงนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานด้วยอีกทางหนึ่ง ไม่เพียงแค่นั้นศูนย์ประสานงานตรงนี้ยังทำงานร่วมกับวัดหัวลำโพงเพื่อทำหน้าที่ประกอบพิธีสำหรับศพให้ด้วย ...
Read More

มูลนิธิกระจกเงา มีความเป็นมาอย่างไร

เราอาจจะเคยได้ยินชื่อของ NGO หรือ หน่วยงาน/องค์กรที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับรัฐมาบ้าง ซึ่งเอ็นจีโอกลุ่มนี้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ส่งผลต่อคนไทยเป็นอย่างมาก หนึ่งในองค์กรชื่อเสียงดังมากนั่นคือ มูลนิธิกระจกเงา พวกเค้าโด่งดังมาจากการเคลื่อนไหวเรื่องคนหาย มาดูกันว่าประวัติของพวกเค้าเป็นมาอย่างไร ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ มูลนิธิแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมาก เกิดจากการรวมตัวของนักทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 คน ทั้งหมดรวมตัวกันในชื่อ กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา จากนั้นนำกลุ่มนี้ไปเข้าร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อทำออกมาได้ดี กลุ่มนี้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ทำให้กลุ่มแยกตัวออกมาจากมูลนิธิเดิม ...
Read More