Foundation-For-Children

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC)

มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ในตอนแรกมูลนิธิแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านทานตะวัน มีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ต้องการให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีเด็กผู้น่าสงสารมากมายที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอกว่าครึ่งประเทศ ต่อมาจึงมีการมีการสร้างโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ขึ้นมา เพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือก มีการเรียนการสอนแบบเน้นความสุข รวมทั้งมอบเสรีภาพให้แก่เหล่าเด็กๆ ผู้ขาดแคลน มูลนิธิเด็ก เป็นมูลนิธิในประเทศไทย ทำงานเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก จากการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังขององค์การสหประชาชาติ

Foundation

มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) องค์กรช่วยเหลือเหล่าเด็กๆในระเทศไทย

หลังจากบ้านทานตะวัน และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ดำเนินการมาในระยะเวลามากสมควร กลับพบว่ามีเด็กที่เกิดใหม่ถูกละเมิดสิทธิมากขึ้นศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงถือกำเนิดขึ้นมา หลังจากนั้นโครงการเพื่อเด็กรวมทั้งครอบครัวต่างๆ อีกมากมายจึงถือกำเนิดขึ้นมา จากทุกอย่างนี้กลายมาเป็น สื่อรณรงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กในสังคมทุกด้าน จนกลายมาเป็นมูลนิธิเด็กในที่สุด

เจตนารมณ์ของ มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) คือ ต้องการเป็นทางเดินให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย เพื่อให้เขาไปสู่อนาคตที่ดี มอบการศึกษารวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่พวกเขา ทำให้พวกเขาเกิดความรักต่อการศึกษา เป็นการเรียนที่มีความสุข ผ่านการเล่านิทานเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะ พร้อมมอบอาหารดีมีคุณภาพเหมาะสมกับวัย

นอกจากนี้ มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ยังสร้างโครงการห้องสมุดทางเลือกขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตัวเองในหนทางเป็นตัวเองที่สุด นอกเหนือไปจากบ้านทานตะวันแล้ว มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ก็ยังผลักดันโครงการนี้ไปยัง โรงเรียนขนาดเล็กตามชนบทต่างๆ อีกด้วย เมื่อมีขนาดมากขึ้นก็กลายเป็นห้องสมุดหมู่บ้านไปในที่สุด

 มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้…

  • มีความต้องการอันแรงกล้าในการช่วยเหลือเด็กๆ ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ การดำเนินชีวิตรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา รวมทั้งจิตใจ
  • เป็นสื่อกลางในการค้นหาทางเลือกทางการศึกษาอันเหมาะสม เพื่อให้เด็กใช้สิทธิ – เสรีภาพ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
  • ช่วยให้เหล่าเด็กๆ ค้นหางานศิลปะ, ดนตรี, นิทาน ซึ่งช่วยส่งเสริมจินตนาการ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กในสังคม
  • ให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ เช่น ถูกทารุณกรรมทางร่างกายถูกทอดทิ้ง ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และเรื่องที่น่าสงสารมากคือ โสเภณีเด็กให้มีโอกาสดีอันสดใสต่อชีวิตในอนาคต
  • ช่วยส่งเสริมหน้าที่ของครอบครัวให้เป็นรากฐานอันดีงามแก่ชีวิตของเด็ก
  • ผลักดันสาธารณชนให้ตระหนักเรื่องการพิทักษ์สิทธิเด็ก ตลอดจนการแก้ปัญหาของเด็กไทย