All posts by admin

Foundation-Blind-pic

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจาก Miss Genevieve Caulfield สตรีตาบอดชาวอเมริกัน โดยเธอมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางมองเห็น เธอเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น โดยเธอได้ผสานพลังกับนักศึกษาไทย ประดิษฐ์อักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถอ่านออก ต่อมามีผู้ช่วยเหลือจำนวนมาก จนสามารถจัดตั้งมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ขึ้นมาได้ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482

Foundation-Blind

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง Miss Genevieve Caulfield มีเหตุต้องเดินทางไปญี่ปุ่น เธอจึงติดต่อให้เหล่านักบวชมาช่วยบริหารงานแทน คณะนักบวชได้เข้ามาดูแลเด็กๆ ด้วยความเอาใจใส่ พร้อมให้กำลังใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาจึงทำให้เด็กๆ มีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ พร้อมพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าพวกเขาก็มีความสามารถในการเรียนรู้ และทำสิ่งต่างๆ ได้แม้จะมองไม่เห็น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีเมตตาอย่างเปี่ยมล้น รับมูลนิธิไว้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ช่วยเพียงแค่การเริ่มต้นที่โรงเรียนเท่านั้น หากแต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองได้อีกด้วย โดยไม่ทำให้นักเรียนเหล่านี้เป็นภาระแก่ทั้ง ครอบครัว, สังคม, ประเทศชาติ ทางมูลนิธิเองก็ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัดด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2542 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดเป็นองค์กรเอกชน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลนิธิฯ อันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ด้วยการพัฒนาทุกองค์ประกอบในชีวิต ตลอดจนประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนใดๆ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงาน 3 ประการ ได้แก่…

  • ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทุกเพศทุกวัยทุกศาสนา
  • ให้การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ
  • ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการยื่นโอกาสอันแสนมีค่า ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน สิ่งของ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อันนำมาซึ่งความหวังแก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยให้พวกเขาเกิดหนทางอันสดใสในชีวิต

Kallayanamit-Foundation

ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิกัลยาณมิตร

มูลนิธิกัลยาณมิตรเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าเด็กๆ ด้อยโอกาส โดยแรกเริ่มเดิมทีมาจาก ‘บ้านเด็กดีหนองคาย’ ซึ่งต่อมาได้รับการประกาศพร้อมจัดตั้งให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามที่นายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดหนองคายให้เลขที่ 5/2557 ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหมายหลัก อันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาเด็กของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีประเด็นทางพัฒนาที่สำคัญ ทั้งทางด้านการศึกษา, สติปัญญา, คุณธรรมรวมทั้งจริยธรรมอันดีงามตามวัฒนธรรมไทย ภายใต้การดูแลบริหารของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ โดยมีคณะที่ปรึกษาอาวุโสจากหลายสาขาวิชาชีพ

Kallayanamit-Foundation-pic

มูลนิธิกัลยาณมิตรช่วยเหลือเด็กไทย ให้มีอนาคตดีขึ้นต่อไป

แรกเริ่มเดิมทีบ้านเด็กดีหนองคาย ถือกำเนิดมาจากความต้องการอันแรงกล้าของกลุ่มเพื่อน ซึ่งเคยศึกษาร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนกลุ่มนี้ล้วนมีความเห็นตรงกันในการสนับสนุนการก่อตั้ง

‘บ้านเด็กดีหนองคาย’ คือ องค์กรช่วยเหลือพัฒนาสังคม ตามที่บริหารจัดการได้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ข้อ ได้แก่…

  • การสร้างเสริมทักษะชีวิต รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในสภาวะเปราะบาง เช่น โดนกระทำความรุนแรงจากครอบครัว มีความยากจน ไม่ได้รับอาหาร ไม่ได้รับการศึกษาตามวัย ทุพพลภาพ ตลอดจนประสบกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองคาย
  • การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของบ้านเด็กดีหนองคาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือรวมทั้งการสนับสนุนที่ดีจากองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานจากภาครัฐ ร่วมด้วยเครือข่ายชุมชน จึงทำให้บ้านเด็กดีหนองคายเข้าช่วยเหลือเด็ก ซึ่งอยู่ในสภาวะต่างๆ ได้อย่างเต็มกำลัง

ในตอนก่อตั้งบ้านเด็กดีหนองคายเป็นการรวมกลุ่มกัน โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเด็ก จึงก่อตั้งด้วยการระดมทุนซึ่งได้รับมาจากเพื่อนๆ รวมทั้งการตั้งกล่องขอรับบริจาค ณ เมืองหนองคาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยความเข้าใจในบริบทสังคมการช่วยเหลือบ้านเด็กดีหนองคาย จึงดำเนินเป็นไปบนหลักพอเพียง คือ มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวนี้ อาจไม่ใช่เครื่องกระตุ้นที่ดีมากพอ ในการสร้างคุณงามความดีนี้ ให้เกิดความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ราวกับต้นไม้ใหญ่ที่รอวันโต เพราะฉะนั้นเมื่อผลการดำเนินงานรวมทั้งการพัฒนาสังคมของบ้านเด็กดีหนองคาย ได้สร้างความสำเร็จในเบื้องต้นมาแล้ว บวกกับความพร้อมตามเงื่อนไขของราชการ เพื่อนๆ ในกลุ่ม จึงเห็นชอบตรงกันในการจัดตั้งบ้านเด็กดีหนองคาย ให้กลายเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งถูกต้องตามปฏิบัติของทางราชการไทย อันประกอบด้วยเป้าหมายร่วมด้วยวัตถุประสงค์หลัก ที่มีความสำคัญของการพัฒนาเด็ก ตามหลักพัฒนาแบบองค์รวมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็ก