All posts by admin

Kallayanamit-Foundation

ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิกัลยาณมิตร

มูลนิธิกัลยาณมิตรเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าเด็กๆ ด้อยโอกาส โดยแรกเริ่มเดิมทีมาจาก ‘บ้านเด็กดีหนองคาย’ ซึ่งต่อมาได้รับการประกาศพร้อมจัดตั้งให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามที่นายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดหนองคายให้เลขที่ 5/2557 ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหมายหลัก อันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาเด็กของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีประเด็นทางพัฒนาที่สำคัญ ทั้งทางด้านการศึกษา, สติปัญญา, คุณธรรมรวมทั้งจริยธรรมอันดีงามตามวัฒนธรรมไทย ภายใต้การดูแลบริหารของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ โดยมีคณะที่ปรึกษาอาวุโสจากหลายสาขาวิชาชีพ

Kallayanamit-Foundation-pic

มูลนิธิกัลยาณมิตรช่วยเหลือเด็กไทย ให้มีอนาคตดีขึ้นต่อไป

แรกเริ่มเดิมทีบ้านเด็กดีหนองคาย ถือกำเนิดมาจากความต้องการอันแรงกล้าของกลุ่มเพื่อน ซึ่งเคยศึกษาร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนกลุ่มนี้ล้วนมีความเห็นตรงกันในการสนับสนุนการก่อตั้ง

‘บ้านเด็กดีหนองคาย’ คือ องค์กรช่วยเหลือพัฒนาสังคม ตามที่บริหารจัดการได้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ข้อ ได้แก่…

  • การสร้างเสริมทักษะชีวิต รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในสภาวะเปราะบาง เช่น โดนกระทำความรุนแรงจากครอบครัว มีความยากจน ไม่ได้รับอาหาร ไม่ได้รับการศึกษาตามวัย ทุพพลภาพ ตลอดจนประสบกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองคาย
  • การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของบ้านเด็กดีหนองคาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือรวมทั้งการสนับสนุนที่ดีจากองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานจากภาครัฐ ร่วมด้วยเครือข่ายชุมชน จึงทำให้บ้านเด็กดีหนองคายเข้าช่วยเหลือเด็ก ซึ่งอยู่ในสภาวะต่างๆ ได้อย่างเต็มกำลัง

ในตอนก่อตั้งบ้านเด็กดีหนองคายเป็นการรวมกลุ่มกัน โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเด็ก จึงก่อตั้งด้วยการระดมทุนซึ่งได้รับมาจากเพื่อนๆ รวมทั้งการตั้งกล่องขอรับบริจาค ณ เมืองหนองคาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยความเข้าใจในบริบทสังคมการช่วยเหลือบ้านเด็กดีหนองคาย จึงดำเนินเป็นไปบนหลักพอเพียง คือ มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวนี้ อาจไม่ใช่เครื่องกระตุ้นที่ดีมากพอ ในการสร้างคุณงามความดีนี้ ให้เกิดความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ราวกับต้นไม้ใหญ่ที่รอวันโต เพราะฉะนั้นเมื่อผลการดำเนินงานรวมทั้งการพัฒนาสังคมของบ้านเด็กดีหนองคาย ได้สร้างความสำเร็จในเบื้องต้นมาแล้ว บวกกับความพร้อมตามเงื่อนไขของราชการ เพื่อนๆ ในกลุ่ม จึงเห็นชอบตรงกันในการจัดตั้งบ้านเด็กดีหนองคาย ให้กลายเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งถูกต้องตามปฏิบัติของทางราชการไทย อันประกอบด้วยเป้าหมายร่วมด้วยวัตถุประสงค์หลัก ที่มีความสำคัญของการพัฒนาเด็ก ตามหลักพัฒนาแบบองค์รวมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็ก

มูลนิธิร่วมกตัญญู จุดเริ่มต้นแห่งความช่วยเหลือ

ประเทศไทยเราถือว่าเป็นเมืองแห่งความเมตตาอย่างมาก เวลาเกิดเหตุอะไรก็ตามสายธารแห่งความช่วยเหลือหลั่งไหลมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในประเทศ หรือ ต่างประเทศก็ตาม หนึ่งในองค์กรของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้านการทำความดี นั่นคือ มูลนิธิร่วมกตัญญู เราอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง แต่รู้ประวัติความเป็นมาหรือไม่

มูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งอยู่ตรงไหน

มูลนิธิร่วมกตัญญูตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 13 ถนนลาดกระบัง กิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากเป็นที่ตั้งมูลนิธิตรงนี้ยังเป็นศูนย์ประสานงานด้วยอีกทางหนึ่ง ไม่เพียงแค่นั้นศูนย์ประสานงานตรงนี้ยังทำงานร่วมกับวัดหัวลำโพงเพื่อทำหน้าที่ประกอบพิธีสำหรับศพให้ด้วย

แรงบันดาลใจในการตั้งมูลนิธิ

มาดูจุดเริ่มต้นของมูลนิธินี้กันก่อน เกิดจากนายสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ในสมัยท่านเป็นเด็ก ตอนนั้นยังทำหน้าที่วิ่งซื้อกาแฟแถวท่าเตียน ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้น ได้มีเครื่องบินลำหนึ่งทิ้งอาวุธลงมาจากเหนือท้องฟ้าบางกอก ทำให้เกิดคนตายศพเรียงรายเต็มไปหมด เด็กชายสมเกียรติในตอนนั้นก็ออกไปดูด้วยความอยากรู้ จากนั้นเค้าก็เกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลือคนเหล่านั้นขึ้นมาจึงช่วยเก็บศพร่วมกับทหาร จนเกิดความรู้สึกว่าเกิดกุศลแก่ตัวเอง(เหตุการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจก่อตั้งมูลนิธิในอนาคต) เรื่องมาพีคตรงที่ว่าออกไปเก็บศพช่วยตัวเองกลับโดนระเบิดลงขาดีว่าไม่ตาย ทหารช่วยเหลือเอาไปรักษาได้ทัน

การช่วยเหลือคนตาย

หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น เด็กชายสมเกียรติ ก็เติบโตขึ้นมาเป็นนายสมเกียรติทำหน้าที่พ่อค้า ขายของจนเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อยๆ เค้าเปิดร้านขายของด้วยการขายแบบลงบัญชี เนื่องจากลูกค้าของเค้าเป็นกรรมกรเสียส่วนใหญ่ ทำให้ต้องใช้วิธีนี้ อยู่มาวันหนึ่งกรรมกรคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงมา แต่ไม่มีเงินซื้อโลงและจัดงานศพ นายห้างสมเกียรติในตอนนั้นจึงช่วยทำบุญด้วยการซื้อโลงจำนวนเงิน 80 บาท

เมื่อมีครั้งแรก คุณสมเกียรติก็เห็นว่าเป็นเรื่องดีและนานๆ ถึงจะมีคนตายสักครั้งหนึ่ง จึงเห็นว่าการทำบุญด้วยโลงศพนับว่าเป็นเรื่องดี คุณสมเกียรติจึงทำเรื่องนี้เรื่อยมาจนทำให้คนบอกปากต่อปากจนใหญ่ขึ้นมา คุณสมเกียรติจึงมีแนวคิดว่าจะขยายการทำบุญนี้ออกไปในรูปแบบมูลนิธิเพื่อให้สามารถทำได้มากขึ้น ประกอบกับตอนนั้นคุณหมอโรจน์ โชติรุ่งเรืองซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของคุณสมเกียรติรู้ข่าวนี้ด้วย จึงเข้ามาขอร่วมทำบุญกุศลครั้งนี้ด้วย

มูลนิธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ความเห็นของคุณหมอโรจน์แนะนำว่า มูลนิธิใหญ่ขึ้นมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้ต้องจัดตั้งมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเปิดทางให้คนอื่นเข้ามาร่วมทำกุศลนี้ด้วย จึงทำให้มีการจดทะเบียนมูลนิธิดังกล่าวในปี พ.ศ. 2513 ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมูลนิธิอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน