Category Archives: Relevant Content

Ban-Nokkamin-Foundation

ประวัติและความเป็นมา ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ก่อตั้งปี พ.ศ.2532 ผู้ก่อตั้ง คือ Mr.Erwin Groebli โดยท่านเป็นมิชชั่นนารี ที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบังเอิญได้ไปพบกับเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่ง บนถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร และมีความรู้สึกสงสารเด็กตาดำๆ ไร้บ้าน Mr.Erwin จึงเช่าห้องพักให้แก่เด็กเหล่านั้น  เพื่อใช้เป็นที่นอนหลับพักผ่อน ต่อมาเด็กเหล่านั้น ก็ได้ชักชวนเพื่อนๆ เด็กเร่ร่อนมามากขึ้น และนี่จึงกลายมาเป็นบ้านนกขมิ้นที่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

Nokkamin-Foundation

กว่าจะมาเป็น ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ ในปัจจุบันนี้

เด็กเร่ร่อน ไร้บ้านเป็นอีกหนึ่งปัญหาของประเทศไทย ที่ยังแก้ไม่สำเร็จเสียที ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหน ถึงแม้ว่าในหลายๆภาคส่วนจะพยายามหาทางร่วมมือร่วมใจแก้ไขกันมานานแล้ว เพราะปัญหาเด็กเร่ร่อน ไร้บ้าน เกิดจากหน่วยสังคมขนาดเล็กที่สุด นั่นก็คือ สถาบันครอบครัว นั่นเอง โดยการแก้ปัญหานี้ จึงจำเป็นต้องใช้ทั้งเวลารวมทั้งอาศัยความรักความเข้าใจในขั้นสุดยอด

‘ครูอ๊อด’ แห่งมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ครูอ๊อดผู้อำนวยการแห่งมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นครูผู้มีหัวใจศรัทธาอย่างแท้จริง ด้วยจุดหมายอยากช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น ครูอ๊อดจึงทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อนมาเป็นเวลานานถึง 30 ปีแล้ว โดยการก่อตั้งหมู่บ้านนกขมิ้น Mr.Erwin Groebli ไม่รู้ว่าจะหาเด็กเร่รอนได้จากไหน ไม่รู้ว่าสามารถประสานงานได้อย่างไร ในขณะที่ครูอ๊อดเอง ณ ตอนนั้นก็เป็นครูข้างถนน และดูแลเด็กไม่มีบ้านกว่า 20 คน ครูอ๊อดเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเป็นประจำ จนกระทั่งครูจึงมีโอกาสได้รู้จักกับ Mr.Erwin Groebli จึงทำให้เกิดโครงการดีๆ เหล่านี้ขึ้นมา

เด็กไร้บ้านแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกัน และเมื่อปัญหาของเด็กแตกต่างกัน ครูอ๊อดจึงต้องเข้าใจในเรื่องราวของเด็กๆ ทุกคน เมื่อทราบปัญหาแล้ว ก็จะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้ความสำคัญกับหน่วยครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากคำว่า ‘ครอบครัว’ จัดตัวแปรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนำมาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กด้วยเหตุนี้การดูแลเด็กในมูลนิธิ จึงเป็นการดูแลในบรรยากาศของครอบครัว ซึ่งมีการจำลองครอบครัวใหม่ให้แก่เด็กๆ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นคู่สามี-ภรรยา จริงๆ ทำหน้าที่เป็นพ่อ-แม่ให้แก่เด็ก ใน 1 ครอบครัว มีเจ้าหน้าที่เลี้ยงลูกประมาณ 10 คน  ภายในครอบครัวต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะ พ่อ-แม่ พี่-น้อง เฉกเช่นครอบครัวปกติทั่วไป หากแต่เป็นครอบครัวมีลูกเยอะเท่านั้นเอง โดยเด็กทุกคนจะได้รับความรัก ความอบอุ่น  รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ-แม่ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เด็กทุกคน จะยังได้รับโอกาสทางการศึกษาไปตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อในอนาคตเขาจะได้กลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

Foundation-For-Children

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC)

มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ในตอนแรกมูลนิธิแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านทานตะวัน มีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ต้องการให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีเด็กผู้น่าสงสารมากมายที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอกว่าครึ่งประเทศ ต่อมาจึงมีการมีการสร้างโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ขึ้นมา เพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือก มีการเรียนการสอนแบบเน้นความสุข รวมทั้งมอบเสรีภาพให้แก่เหล่าเด็กๆ ผู้ขาดแคลน มูลนิธิเด็ก เป็นมูลนิธิในประเทศไทย ทำงานเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก จากการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังขององค์การสหประชาชาติ

Foundation

มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) องค์กรช่วยเหลือเหล่าเด็กๆในระเทศไทย

หลังจากบ้านทานตะวัน และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ดำเนินการมาในระยะเวลามากสมควร กลับพบว่ามีเด็กที่เกิดใหม่ถูกละเมิดสิทธิมากขึ้นศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงถือกำเนิดขึ้นมา หลังจากนั้นโครงการเพื่อเด็กรวมทั้งครอบครัวต่างๆ อีกมากมายจึงถือกำเนิดขึ้นมา จากทุกอย่างนี้กลายมาเป็น สื่อรณรงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กในสังคมทุกด้าน จนกลายมาเป็นมูลนิธิเด็กในที่สุด

เจตนารมณ์ของ มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) คือ ต้องการเป็นทางเดินให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย เพื่อให้เขาไปสู่อนาคตที่ดี มอบการศึกษารวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่พวกเขา ทำให้พวกเขาเกิดความรักต่อการศึกษา เป็นการเรียนที่มีความสุข ผ่านการเล่านิทานเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะ พร้อมมอบอาหารดีมีคุณภาพเหมาะสมกับวัย

นอกจากนี้ มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ยังสร้างโครงการห้องสมุดทางเลือกขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตัวเองในหนทางเป็นตัวเองที่สุด นอกเหนือไปจากบ้านทานตะวันแล้ว มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ก็ยังผลักดันโครงการนี้ไปยัง โรงเรียนขนาดเล็กตามชนบทต่างๆ อีกด้วย เมื่อมีขนาดมากขึ้นก็กลายเป็นห้องสมุดหมู่บ้านไปในที่สุด

 มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้…

  • มีความต้องการอันแรงกล้าในการช่วยเหลือเด็กๆ ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ การดำเนินชีวิตรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา รวมทั้งจิตใจ
  • เป็นสื่อกลางในการค้นหาทางเลือกทางการศึกษาอันเหมาะสม เพื่อให้เด็กใช้สิทธิ – เสรีภาพ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
  • ช่วยให้เหล่าเด็กๆ ค้นหางานศิลปะ, ดนตรี, นิทาน ซึ่งช่วยส่งเสริมจินตนาการ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กในสังคม
  • ให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ เช่น ถูกทารุณกรรมทางร่างกายถูกทอดทิ้ง ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และเรื่องที่น่าสงสารมากคือ โสเภณีเด็กให้มีโอกาสดีอันสดใสต่อชีวิตในอนาคต
  • ช่วยส่งเสริมหน้าที่ของครอบครัวให้เป็นรากฐานอันดีงามแก่ชีวิตของเด็ก
  • ผลักดันสาธารณชนให้ตระหนักเรื่องการพิทักษ์สิทธิเด็ก ตลอดจนการแก้ปัญหาของเด็กไทย