Kallayanamit-Foundation

ประวัติและความเป็นมาของมูลนิธิกัลยาณมิตร

มูลนิธิกัลยาณมิตรเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าเด็กๆ ด้อยโอกาส โดยแรกเริ่มเดิมทีมาจาก ‘บ้านเด็กดีหนองคาย’ ซึ่งต่อมาได้รับการประกาศพร้อมจัดตั้งให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามที่นายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดหนองคายให้เลขที่ 5/2557 ไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหมายหลัก อันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การพัฒนาเด็กของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมีประเด็นทางพัฒนาที่สำคัญ ทั้งทางด้านการศึกษา, สติปัญญา, คุณธรรมรวมทั้งจริยธรรมอันดีงามตามวัฒนธรรมไทย ภายใต้การดูแลบริหารของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ โดยมีคณะที่ปรึกษาอาวุโสจากหลายสาขาวิชาชีพ

Kallayanamit-Foundation-pic

มูลนิธิกัลยาณมิตรช่วยเหลือเด็กไทย ให้มีอนาคตดีขึ้นต่อไป

แรกเริ่มเดิมทีบ้านเด็กดีหนองคาย ถือกำเนิดมาจากความต้องการอันแรงกล้าของกลุ่มเพื่อน ซึ่งเคยศึกษาร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนกลุ่มนี้ล้วนมีความเห็นตรงกันในการสนับสนุนการก่อตั้ง

‘บ้านเด็กดีหนองคาย’ คือ องค์กรช่วยเหลือพัฒนาสังคม ตามที่บริหารจัดการได้ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ข้อ ได้แก่…

  • การสร้างเสริมทักษะชีวิต รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในสภาวะเปราะบาง เช่น โดนกระทำความรุนแรงจากครอบครัว มีความยากจน ไม่ได้รับอาหาร ไม่ได้รับการศึกษาตามวัย ทุพพลภาพ ตลอดจนประสบกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดหนองคาย
  • การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของบ้านเด็กดีหนองคาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือรวมทั้งการสนับสนุนที่ดีจากองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานจากภาครัฐ ร่วมด้วยเครือข่ายชุมชน จึงทำให้บ้านเด็กดีหนองคายเข้าช่วยเหลือเด็ก ซึ่งอยู่ในสภาวะต่างๆ ได้อย่างเต็มกำลัง

ในตอนก่อตั้งบ้านเด็กดีหนองคายเป็นการรวมกลุ่มกัน โดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเด็ก จึงก่อตั้งด้วยการระดมทุนซึ่งได้รับมาจากเพื่อนๆ รวมทั้งการตั้งกล่องขอรับบริจาค ณ เมืองหนองคาย แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยความเข้าใจในบริบทสังคมการช่วยเหลือบ้านเด็กดีหนองคาย จึงดำเนินเป็นไปบนหลักพอเพียง คือ มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวนี้ อาจไม่ใช่เครื่องกระตุ้นที่ดีมากพอ ในการสร้างคุณงามความดีนี้ ให้เกิดความเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ราวกับต้นไม้ใหญ่ที่รอวันโต เพราะฉะนั้นเมื่อผลการดำเนินงานรวมทั้งการพัฒนาสังคมของบ้านเด็กดีหนองคาย ได้สร้างความสำเร็จในเบื้องต้นมาแล้ว บวกกับความพร้อมตามเงื่อนไขของราชการ เพื่อนๆ ในกลุ่ม จึงเห็นชอบตรงกันในการจัดตั้งบ้านเด็กดีหนองคาย ให้กลายเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งถูกต้องตามปฏิบัติของทางราชการไทย อันประกอบด้วยเป้าหมายร่วมด้วยวัตถุประสงค์หลัก ที่มีความสำคัญของการพัฒนาเด็ก ตามหลักพัฒนาแบบองค์รวมจากทุกภาคส่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเด็ก