All posts by admin

Foundation-For-Children

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC)

มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ในตอนแรกมูลนิธิแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านทานตะวัน มีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ต้องการให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีเด็กผู้น่าสงสารมากมายที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอกว่าครึ่งประเทศ ต่อมาจึงมีการมีการสร้างโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ขึ้นมา เพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือก มีการเรียนการสอนแบบเน้นความสุข รวมทั้งมอบเสรีภาพให้แก่เหล่าเด็กๆ ผู้ขาดแคลน มูลนิธิเด็ก เป็นมูลนิธิในประเทศไทย ทำงานเพื่อช่วยเหลือรวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก จากการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังขององค์การสหประชาชาติ

Foundation

มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) องค์กรช่วยเหลือเหล่าเด็กๆในระเทศไทย

หลังจากบ้านทานตะวัน และโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ดำเนินการมาในระยะเวลามากสมควร กลับพบว่ามีเด็กที่เกิดใหม่ถูกละเมิดสิทธิมากขึ้นศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงถือกำเนิดขึ้นมา หลังจากนั้นโครงการเพื่อเด็กรวมทั้งครอบครัวต่างๆ อีกมากมายจึงถือกำเนิดขึ้นมา จากทุกอย่างนี้กลายมาเป็น สื่อรณรงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กในสังคมทุกด้าน จนกลายมาเป็นมูลนิธิเด็กในที่สุด

เจตนารมณ์ของ มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) คือ ต้องการเป็นทางเดินให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย เพื่อให้เขาไปสู่อนาคตที่ดี มอบการศึกษารวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่พวกเขา ทำให้พวกเขาเกิดความรักต่อการศึกษา เป็นการเรียนที่มีความสุข ผ่านการเล่านิทานเสริมสร้างจินตนาการด้วยศิลปะ พร้อมมอบอาหารดีมีคุณภาพเหมาะสมกับวัย

นอกจากนี้ มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ยังสร้างโครงการห้องสมุดทางเลือกขึ้นมา เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตัวเองในหนทางเป็นตัวเองที่สุด นอกเหนือไปจากบ้านทานตะวันแล้ว มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ก็ยังผลักดันโครงการนี้ไปยัง โรงเรียนขนาดเล็กตามชนบทต่างๆ อีกด้วย เมื่อมีขนาดมากขึ้นก็กลายเป็นห้องสมุดหมู่บ้านไปในที่สุด

 มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้…

  • มีความต้องการอันแรงกล้าในการช่วยเหลือเด็กๆ ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ การดำเนินชีวิตรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา รวมทั้งจิตใจ
  • เป็นสื่อกลางในการค้นหาทางเลือกทางการศึกษาอันเหมาะสม เพื่อให้เด็กใช้สิทธิ – เสรีภาพ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
  • ช่วยให้เหล่าเด็กๆ ค้นหางานศิลปะ, ดนตรี, นิทาน ซึ่งช่วยส่งเสริมจินตนาการ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กในสังคม
  • ให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ถูกละเมิดสิทธิให้พ้นจากความทุกข์ เช่น ถูกทารุณกรรมทางร่างกายถูกทอดทิ้ง ใช้แรงงานผิดกฎหมาย และเรื่องที่น่าสงสารมากคือ โสเภณีเด็กให้มีโอกาสดีอันสดใสต่อชีวิตในอนาคต
  • ช่วยส่งเสริมหน้าที่ของครอบครัวให้เป็นรากฐานอันดีงามแก่ชีวิตของเด็ก
  • ผลักดันสาธารณชนให้ตระหนักเรื่องการพิทักษ์สิทธิเด็ก ตลอดจนการแก้ปัญหาของเด็กไทย
Foundation-Blind-pic

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจาก Miss Genevieve Caulfield สตรีตาบอดชาวอเมริกัน โดยเธอมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางมองเห็น เธอเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น โดยเธอได้ผสานพลังกับนักศึกษาไทย ประดิษฐ์อักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถอ่านออก ต่อมามีผู้ช่วยเหลือจำนวนมาก จนสามารถจัดตั้งมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ขึ้นมาได้ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482

Foundation-Blind

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง Miss Genevieve Caulfield มีเหตุต้องเดินทางไปญี่ปุ่น เธอจึงติดต่อให้เหล่านักบวชมาช่วยบริหารงานแทน คณะนักบวชได้เข้ามาดูแลเด็กๆ ด้วยความเอาใจใส่ พร้อมให้กำลังใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาจึงทำให้เด็กๆ มีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ พร้อมพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าพวกเขาก็มีความสามารถในการเรียนรู้ และทำสิ่งต่างๆ ได้แม้จะมองไม่เห็น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีเมตตาอย่างเปี่ยมล้น รับมูลนิธิไว้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ช่วยเพียงแค่การเริ่มต้นที่โรงเรียนเท่านั้น หากแต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองได้อีกด้วย โดยไม่ทำให้นักเรียนเหล่านี้เป็นภาระแก่ทั้ง ครอบครัว, สังคม, ประเทศชาติ ทางมูลนิธิเองก็ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัดด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2542 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดเป็นองค์กรเอกชน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลนิธิฯ อันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ด้วยการพัฒนาทุกองค์ประกอบในชีวิต ตลอดจนประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนใดๆ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงาน 3 ประการ ได้แก่…

  • ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทุกเพศทุกวัยทุกศาสนา
  • ให้การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ
  • ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการยื่นโอกาสอันแสนมีค่า ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน สิ่งของ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อันนำมาซึ่งความหวังแก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยให้พวกเขาเกิดหนทางอันสดใสในชีวิต