Category Archives: Relevant Content

Sosa-Foundation-pic

ประวัติและความเป็นมามูลนิธิโสสะ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์ในการดำเนินหลัก คือ มีความปรารถนาอันแรงกล้าในการช่วยเหลือเหล่าเด็กๆ ที่สูญเสียบิดา-มารดา ไร้ญาติขาดมิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ภายใต้ระบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว โดยมีท่านผู้หญิงสมศรี เป็นผู้ก่อตั้ง หลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการเข้ามาร่วมด้วยมากมาย โดยท่านได้นำวิธีเลี้ยงดูเด็กมาจากหมู่บ้านเด็ก SOS Children’s Villages ของ Dr. Hermann Gmeiner ชาวออสเตรีย โดยท่าน คือ ผู้ก่อตั้งองค์กรหมู่บ้านเด็ก SOS Children’s Villages International ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบทั่วโลก

มูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กร หมู่บ้านเด็ก SOS Children’s Villages International โดยในปัจจุบันนี้ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 135 ประเทศ

มูลนิธิเด็กที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาแห่งนี้ ก่อตั้งวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดยได้ทำการจัดสร้างหมู่บ้านเด็กแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2515 โดย ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้มีจิตใจอันเปี่ยมไปด้วยความเมตา ได้บริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่ 2 งาน เพื่อนำมาสร้างหมู่บ้านเด็กโสสะ จังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งเป็นมูลนิธิ SOS Children’s Villages แห่งแรกของประเทศไทย

Sosa-Foundation

หลักการดำเนินงานของ ‘มูลนิธิเด็กโสสะ’ แห่งประเทศไทย

มีจุดประสงค์ช่วยเหลือเด็กที่ ไร้พ่อ-แม่และญาติมิตร รวมทั้งเด็กที่ครอบครัวไม่อาจเลี้ยงดูได้อีกต่อไป เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง ด้วยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร ซึ่งให้การเลี้ยงดูเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม ในบรรยากาศครอบครัวอันอบอุ่น สนิทสนม กลมเกลียว อันเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา ห่วงหาอาทร เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตขึ้นจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ทำให้เด็กๆ ได้รับการศึกษามีคุณภาพรับรอง ตามที่มูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทยสามารถมอบให้ได้ จนเด็กเมื่อเจริญเติบโต สามารถออกไปประกอบชีพเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างแข็งแรง อีกทั้งต้องอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมอันเป็นมิตร เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีความทรงอันเปี่ยมสุข ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเมตตา รวมทั้งการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้รับความคุ้มครองครอบครัวเสมือนจริงอย่างเข้มแข็ง โดยมูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย คือ บ้านแห่งความรัก ของเด็กๆ ทุกคน คอยอ้าแขนต้อนรับเด็กผู้ต้องการเติมเต็ม

มูลนิธิเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย มีความแตกต่างจากองค์กรช่วยเหลืออื่นๆ อย่างไร

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย มุ่งมั่น เลี้ยงดูเด็กภายใต้สิ่งแวดล้อมของครอบครัว อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ให้เจริญเติบโตในหนทางที่เหมาะสม ตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพสุจริตพึ่งพาตัวเองได้

World-Vision-Foundation

ประวัติและความเป็นมามูลนิธิศุภนิมิต

ย้อนไปในปี ค.ศ.1950 Dr. Bob Pierce ท่านเป็นผู้นำคริสตศาสนิกชนรวมทั้งเป็นนักข่าวชาวอเมริกัน ท่านได้เดินทางเข้าไปประเทศเกาหลี ท่านได้พบเห็นความทุกข์ยากของประชาชนมากมาย โดยเฉพาะเด็กกำพร้าจำนวนมาก อันเนื่องมาจากภัยสงครามในประเทศ ณ ขณะนั้น ท่านจึงต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กผู้น่าสงสารเหล่านี้ ด้วยการก่อตั้งมูลนิธิศุภนิมิต ขึ้นมา พร้อมขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

World-Vision

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ ในปี พ.ศ. 2515 ด้วยการจัดตั้งศูนย์อุปการะเด็กกำพร้า ณ จังหวัดอุดรธานีเป็นแห่งแรก ต่อมาจึงได้มีการขยายเครือข่ายไปยังจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคอีสาน มุ่งเน้นงานด้านอุปการะเด็กรวมทั้งบรรเทาทุกข์ต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2515 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลาม เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของประเทศชาติ ทำให้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เปลี่ยนแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องของความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยมากขึ้น ต่อมาปัญหานี้คลี่คลายลงในปี พ.ศ. 2526 ทางมูลนิธิฯ จึงหันมามุ่งงานด้านอุปการะเด็กและการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง พร้อมดำเนินโครงการ ใน 34 จังหวัดทั่วประเทศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เปลี่ยนแนวทางพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนให้เป็นแบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.2536 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยจำนวนมาก ให้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยให้เป็นผู้อุปการะช่วยผู้ยากไร้ นั่นก็คือ โครงการอุปการะเด็กในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือไปที่เด็ก ครอบครัว และชุมชน

ความช่วยเหลือยังคงดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2542 มูลนิธิศุภนิมิตฯยังคงดำเนินงาน ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทุกๆ ทางรวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ในประเทศด้วยความมุ่งมั่น อยากให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ ผลักดันให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้เน้นการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินพันธกิจนี้นอกจากความมุ่งมั่นอันแรงกล้าแล้ว ก็ยังมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตยึดเหนี่ยวจิตใจไปในขณะเดียวกัน

เป็นเวลากว่า 40 ปีผ่านมาแล้วที่ มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ดำเนินความช่วยเหลือโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มีชุมชนเป็นฐานสำคัญของการพัฒนา รวมทั้งดำเนินพันธกิจโดยมีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้ก็มุ่งการเสริมสร้างศักยภาพรวมทั้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้วย อีกทั้งยังดำเนินงานเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในลักษณะของธุรกิจชุมชนขนาดย่อม พร้อมผลงานที่สามารถสัมผัสเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน เช่น โครงการรับอุปการะเด็ก โครงการพัฒนาชุมชน การบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน เป็นต้น