Category Archives: Relevant Content

Ramathibodi-Foundation

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิรามาธิบดี

การถือกำเนิดของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นการช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตเมตตาทั้งหลาย ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พร้อมนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนทางด้านการแพทย์ พร้อมช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ไร้ทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการรักษาโรคร้ายต่างๆ จากการผ่านดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Ramathibodi

กว่าจะมาเป็น ‘มูลนิธิรามาธิบดี’

ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคนแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านหวังอย่างแรงกล้าว่า อยากให้การทำงานของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เกิดความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งอยากให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ท่านยังต้องการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เนื่องจากเงินรายได้รวมทั้ง งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรขึ้นมานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่จะนำมาใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มระบบ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการ ที่มีขั้นตอนอันซับซ้อน จึงทำให้เกิดความล่าช้าอยู่เป็นนิจ เท่านั้นยังไม่พอยังมีผู้ประสงค์จะขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ค่อนข้างมาก จึงทำให้เกิดแนวคิดในสร้างมูลนิธิขึ้นมา

มูลนิธิอันทรงคุณค่านี้ เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 มูลนิธิรามาธิบดีฯมีการก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งความรู้บริการรักษาพยาบาล ผลิตบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพดี การศึกษาวิจัยและการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและวิธีป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนจำนวนมาก

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ยังคงเดินหน้าด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุข ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตการแพทย์หลากหลายสาขา โดยบัณฑิตเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังต้องเป็นผู้นำด้านความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งเอาใจใส่ด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ในระดับตติยภูมิ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ผ่าตัดผ่านกล้อง 3 มิติ ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น เพื่อขยายระดับความสามารถในให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งการผลิตบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุข ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เช่น โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ภายในสถาบันการแพทย์แห่งนี้ ประกอบด้วยโรงพยาบาลใหญ่ ที่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 400 เตียง สถานที่จัดการ รวมทั้งการวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยพร้อมประกอบอาชีพที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกของ ซึ่งพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 หากแต่ก็ยังคงขาดแคลนงบประมาณ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิรามาธิบดีก็เข้ามีส่วนร่วมช่วยเหลือ ณ จุดนี้นี่เอง

Unicef

ประวัติและความเป็นมามูลนิธิ Unicef

มูลนิธิ Unicef คือ องค์ทุนที่สร้างมาเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 ตั้งมาเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม ให้แก่เด็กที่ได้รับผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปัจจุบันนี้ถึงแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไป หากแต่ มูลนิธิ Unicef ยังคงอยู่กับเด็กๆ อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย โดยหัวใจสำคัญของมูลนิธิ Unicef คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองจากอันตรายนานัปการกาล ให้ได้รับการศึกษาคุณภาพดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อใดโลกเกิดภัยพิบัติ สงคราม หรือ สถานการณ์ฉุกเฉินมูลนิธิ Unicef ก็จะอยู่ที่นั่น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กรวมทั้งครอบครัว

Unicef-pic

มูลนิธิ Unicef เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการ ส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย รวมทั้งโภชนาการของเด็ก รวมทั้งการจัดตั้งโครงการเพื่อกำจัดโรคร้ายในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันวัณโรค รวมทั้งการจัดน้ำดื่มสะอาดรวมทั้งสุขอนามัยในชนบท โครงการแจกนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดเพิ่มพลังกาย เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเหล่าเด็กๆ ในประเทศไทยต่างพัฒนาไปมาก หากแต่ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดความท้าทายใหม่ตลอดเวลา ต่อมาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การทำงานของมูลนิธิ Unicef ในประเทศไทย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ในปัจจุบันโครงการของมูลนิธิ Unicef ได้ขยายรวมทั้งครอบคลุมไปจนถึงด้านพัฒนาปฐมวัย รวมทั้งสุขภาพ สิทธิเสียงของวัยรุ่นการศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

มูลนิธิ Unicef คือ องค์กรช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

มูลนิธิ Unicef คือ หน่วยงานของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลก ด้วยการทำงานใน 190 ประเทศ รวมทั้งเขตปกครองต่างๆ ก็ทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์หลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้คุณนำความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมจากทั่วโลกมาผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพมูลนิธิ Unicef ทำงานร่วมกับรัฐบาล ภายใต้แผนดำเนินงานอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนากฎหมาย นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติ ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขอันยั่งยืนให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทยมูลนิธิ Unicef มุ่งหวังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเด็กๆ ทุกคนด้วยวิธีการต่างกัน betflix pg

วิธีดำเนินงานอันโดดเด่นของ ‘มูลนิธิ Unicef’

  • ร่วมมือกับรัฐบาล, พันธมิตร, ชุมชน รวมทั้งพ่อ-แม่ผู้ปกครอง
  • จัดทำสถิติตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
  • รณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็ก
  • สร้างทักษะส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเด็ก
  • เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานร่วมกัน
  • สนับสนุนวิธีใหม่ๆ รวมทั้งจัดทำโครงการนำร่องที่มีประโยชน์

รณรงค์ผ่านสื่อทั้งกระแสหลักและสื่อ Social Media พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงรวมทั้งเยาวชน ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาของเด็ก